KWK Mysłowice - Wojciech Król - poseł na Sejm RP

Idea

Koncepcja zagospodarowania ponad 20 hektarowego terenu pokopalnianego zakłada podział obszaru na 3 części:

Obszar południowy (nr I) oraz północno-wschodni (nr III) tworzą strefę mieszkaniowo-usługową i są kolejno rozbudową dzielnic Bończyk i Piasek. Na tych terenach, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, powstanie ok. 2 000 mieszkań. Część nowo wybudowanych budynków będzie pełnić nie tylko funkcję mieszkalną, ale także funkcje usługowo-handlowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcom zostanie zapewniona możliwość korzystania z tzw. usług uzupełniających, np. zagwarantowany zostanie dostęp do edukacji.

Na obszarze północno-zachodnim (nr III), powierzchniowo najmniejszym, zaplanowano strefę rekreacyjną. W tej części terenu pokopalnianego, poza lokalami gastronomicznymi, zlokalizowane zostaną:

  • obiekty zabytkowe tworzące muzeum – żywy pomnik pamięci kopalni składający się z 5 budynków historycznych,
  • basen

Każdy z wyróżnionych obszarów (I, II i III), z racji pełnionych przez siebie funkcji, będzie miał charakter otwarty. Nowo zagospodarowane tereny pokopalniane będą nowym sercem miasta, miejscem spotkań mysłowiczan.

Finansowanie i harmonogram

Mysłowickie tereny pokopalniane są dziś obszarem zdegradowanym i obciążonym wieloma zapadliskami. Ponadto występują na nich niekontrolowane przekształcenia gruntu, zanieczyszczenia typu bio oraz ruchy termiczne. W związku z powyższymi uwarunkowaniami obecnie nie ma możliwości przeprowadzania na terenach pokopalnianych inwestycji budowlanych. Pierwszym krokiem na drodze realizacji projektu będzie zatem nabycie zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych, które nie należą do miasta. Ich właścicielem jest w głównej mierze Spółka Restrukturyzacji Kopalń.
1

I i II rok

Koncepcja w swojej początkowej fazie zakłada przede wszystkim nieodpłatne przekazanie na rzecz miasta zdegradowanych terenów i sporządzenie na nowo dokumentów planistycznych (m.in. studium, plan miejscowy), które umożliwią budowę. Działania te zostały zaplanowane kolejno na I i II rok. W tym okresie nieruchomości gruntowe zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji, co pozwoli na efektywniejsze pozyskiwanie dofinansowania do inwestycji.
2

III rok

W III roku koncepcja zakłada m.in. przeprowadzenie badania gruntu i opracowanie w ciągu 10 miesięcy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Podjęte działania wskażą, ile środków finansowych trzeba będzie przeznaczyć na poprawę właściwości gruntu oraz umożliwią ubieganie się o ministerialne dofinansowanie z NFOŚ na poprawę tych warunków. W II kwartale IV roku nastąpi udzielenie zamówienia na roboty związane z rekultywacją terenu. Prace te potrwają od 8 do 10 miesięcy.
3

V rok

W V roku inwestycji w obszarze nr II rozpoczęte zostaną prace w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego działanie 10.3. Postępować zatem będzie przebudowa zabytkowych budynków i ich adaptacja do pełnienia nowych funkcji usługowych i społecznych (m.in. basen, handel, gastronomia). Przyjętą formułą będzie „projektuj i buduj”. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w VII roku.
4

X rok

Do końca V roku w obszarach nr I i III zakończy się proces rekultywacji terenu i jednocześnie rozpocznie się 5-letni okres, w którym inwestycje budowlane nie będą mogły być przeprowadzane (konieczność utrzymania trwałości projektu). W tym czasie miasto pozyska partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, co pozwoli na początku X roku przystąpić do budowy budynków mieszkalno-usługowych. Ten etap inwestycji zakończy się po ok. 3 latach. Wówczas do użytku zostanie oddanych ok. 2 000 mieszkań.

Najczęściej zadawane pytania

1Dlaczego mieszkania? Po co?
Jedną z zalet Mysłowic jest atrakcyjne położenie w aglomeracji śląskiej i dostępność dobrego układu drogowego. Nowo wybudowane mieszkania będą cieszyć się zainteresowaniem nie tylko mysłowiczan, ale także dotychczasowych mieszkańców miast ościennych, głównie tych, którzy pracują w Katowicach.
2Tereny pokopalniane to historia tego miasta. Dlaczego w całości nie zostaną poświęcone kulturze?
Na tego typu inwestycje nie ma realnych źródeł dofinansowania, a miasta nie stać na rozpoczęcie i później utrzymanie tego typu projektów – muzeum samo na siebie nie zarobi. Mysłowice potrzebują inwestora, który zacznie budowę przy użyciu własnych środków finansowych przy wykorzystaniu miejskiego gruntu. Nie mniej ważnym argumentem jest też zabezpieczenie wpływów do miejskiego budżetu, co pozwoli na dalszy rozwój Mysłowic. Z tytułu podatków nowo zagospodarowany teren będzie zasilał miejską kasę kwotą od 6 do 10 milionów zł rocznie.
3Czy nie tańsze byłoby wybudowanie basenu w innym miejscu?
Tak, byłoby tańsze. Jednakże na adaptację budynku łatwiej pozyskać dofinansowanie. Ponadto teren po kopalni Mysłowice to niezmiernie ważne miejsce dla miasta - to historia, o której nie powinniśmy zapominać.
4Kiedyś prężnie działała tu kopalnia. Czy mieszkańcy nowo wybudowanych budynków na tym terenie będą bezpieczni?
Po przeprowadzeniu rekultywacji terenu zagrożeń wynikających z górniczej historii tego miejsca nie będzie. Proces rekultywacji jest długotrwałym, ale sprawdzonym i powszechnym.
5Miasto będzie stać na wykup terenów od Spółki Restrukturyzacji Kopalń?
Koncepcja zakłada skorzystanie z formuły nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych bądź symbolicznej opłaty za nie w ramach tzw. pierwokupu gminy. SRK zdaje sobie sprawę z degradacji terenu i fatalnego stanu technicznego budynków, które mocno zaniżają wartość tej nieruchomości.

Multimedia

Zapis wideo z prezentacji koncepcji zagospodarowania terenów pokopalnianych:
Poseł na Sejm Wojciech Król o idei zagospodarowania terenów pokopalnianych
Jeremiasz Świerzawski - wiceprezydent Sosnowca o harmonogramie działań